Obowiązki w zakresie przepisów o cenach transferowych w 2018 r.

05.02.2019

Media

1 lutego Ministerstwo Finansów opublikowało swój komentarz w związku z pojawiającymi się publikacjami w prasie, podważającymi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi w roku 2018.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, iż w celu określenia obowiązków w zakresie cen transferowych za rok 2018, stosuje się, co do zasady, przepisy ustawy i rozporządzeń, które były obowiązujące w roku 2018. W efekcie, w odniesieniu do transakcji lub innych zdarzeń realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w roku 2018, zarówno stwierdzenie zakresu obowiązków nałożonych na podatnika (tj. zakresu sporządzenia dokumentacji podatkowej, opracowania analiz danych porównawczych, czy też złożenia oświadczenia oraz uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT/TP lub PIT/TP), jak również szczegółowy zakres tego obowiązku, należy określić na podstawie regulacji ustawowych i rozporządzeń obowiązujących w 2018 roku.

Ewentualne wątpliwości mogą być spowodowane wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r.opublikowanej dn. 23 października 2018 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła między innymi znaczące zmiany w zakresie cen transferowych.

Ustawa ta przewiduje m.in.  stosowanie przepisów przejściowych dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, dokonującymi transakcji z podmiotami powiązanymi w roku 2018. Przepisy przejściowe umożliwiają podatnikom stosowanie znowelizowanych przepisów w zakresie określenia obowiązków związanych z cenami transferowymi (np. określenia transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych), jak i treści samego obowiązku (np. zawartości lokalnej dokumentacji cen transferowych).

Istotne jest, iż niezależnie od wyboru stosowania regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych (tj. przepisów obowiązujących przed i po 1 stycznia 2019 r.), składane jest uproszczone sprawozdanie na formularzu CIT/TP lub PIT/TP, o ile obowiązek ten za rok 2018 u podatnika wystąpi.

Podsumowując, Ministerstwo Finansów podkreśla, iż każdy podatnik, u którego w rezultacie realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi w roku 2018 powstały obowiązki z zakresu cen transferowych, jest zobligowany do realizacji tych obowiązków na podstawie regulacji obowiązujących w roku 2018 (jeśli w zakresie dokumentacji cen transferowych nie wybrał nowych regulacji).  Brak realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych przez podmiot zobowiązany do ich realizacji, skutkować może sankcjami, w tym sankcjami karno-skarbowymi.

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie zarówno weryfikacji obowiązków w ramach cen transferowych, jak także ich dopełnienia, zapraszamy do kontaktu.

Załączamy link do strony w pełnymi wyjaśnieniami przedstawicieli Ministerstwa Finansów.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj