Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

05.09.2018

Media

4 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza, w szczególności, zmianę przepisów, które dotyczą tajemnicy przedsiębiorstwa. Zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419) (dalej „Ustawa”) stawia przed przedsiębiorcami dodatkowe wymagania skutkujące koniecznością weryfikacji funkcjonujących w przedsiębiorstwie mechanizmów zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zmianie uległa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa. Od 4 września informacje, które przedsiębiorca będzie chciał chronić, należy utrzymywać w poufności przy zachowaniu należytej staranności. Wcześniej, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa wymagała od przedsiębiorcy jedynie podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji. Zwiększony został poziom wymaganych rozwiązań technicznych i prawnych, jakie należy wprowadzić w przedsiębiorstwie. Może się więc okazać, że obecnie stosowane rozwiązania, okażą się niewystarczające – będzie to wyłączało możliwość ochrony takich danych na podstawie przepisów Ustawy.

Nowelizacja wprowadza katalog wyjątków, które wyłączają obowiązek zachowania poufności w stosunku do tajemnicy przedsiębiorstwa. Problematyczne wydaje się wyłączenie stosowania Ustawy do ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nastąpiło w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi. Za niebezpieczny należy uznać brak definicji „swobody wypowiedzi”. Tego rodzaju nieostre pojęcia mogą powodować problemy interpretacyjne i bez wątpienia obniżają skuteczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Konieczne, może okazać się więc zawarcie lub zmiana umów o zachowaniu poufności obejmująca kwestię komunikacji.

Z Ustawy usunięto 3-letni okres ochrony informacji poufnych powierzonych osobom świadczącym pracę na rzecz przedsiębiorców. Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, usuniecie tego przepisu powoduje obowiązek bezterminowego zachowania informacji w poufności. Podnoszone są jednak wątpliwości co do możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie Ustawy od byłych pracowników (jako osób niebędących przedsiębiorcami). Dlatego do czasu rozwiązania ww. wątpliwości przez sądy, warto jest zawrzeć dodatkową umowę o zachowaniu poufności na wypadek zakończenia stosunku pracy.

Ustawa wprowadza ochronę przed pozyskiwaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zmianę należy ocenić pozytywnie, w szczególności z perspektywy możliwości egzekucji potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie zmian w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zapraszamy do kontaktu.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj