Nowe informacje na temat uproszczonej procedury APA

04.12.2018

Media

W dniu 26 października 2018 r. posłowie Sejmu RP skierowali do Ministra Finansów interpelację nr 27048, dotyczącą przepisów zawartych w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („updop”).

Stosownie do art. 15e ust. 1 updop podatnicy mają ograniczone możliwości w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, kosztów usług poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyłączenia od wspomnianych ograniczeń, w szczególności ograniczenie nie ma zastosowania do kosztów (opłat i należności), związanych z wynagrodzeniem, którego metoda i prawidłowość kalkulacji została objęta decyzją APA (uprzednie porozumienie cenowe). Wskazane wyłączenie od ograniczenia zaliczania kosztów stosuje się do roku podatkowego, którego ta decyzja dotyczy, w którym wydano decyzję APA oraz do roku poprzedzającego ten rok podatkowy.

W wystosowanym do Ministra Finansów zapytaniu, posłowie poruszyli kwestie dotyczące:

  • wprowadzenia zapowiedzianej tzw. uproszczonej procedury APA,
  • możliwości przekształcenia wniosku o APA na wniosek o uproszczone APA,
  • ujmowania kosztów usług kwalifikujących się do ograniczenia z art. 15e updop, które będą jednocześnie przedmiotem wniosku o zawarcie uproszczonej APA (lub wniosku o APA).

Odpowiadając na pytania zawarte w interpelacji (odpowiedź z dnia 26 listopada br.) Minister Finansów potwierdził, że zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić tzw. uproszczoną procedurę APA.

W kwestii możliwości przekształcenia wniosku o APA na wniosek o uproszczone APA, Minister Finansów podkreśla, że planowane regulacje dotyczące tzw. uproszczonego APA, będą przewidywały możliwość przekształcenia już złożonych wniosków w ramach standardowej procedury APA na uproszczoną procedurę. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w projekcie regulacji, który zostanie udostępniony w ramach konsultacji publicznych.

Z dalszej treści odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów wynika, że podatnik który jest w trakcie zawierania APA, tj. złożył wniosek o decyzję APA, ale nie została ona jeszcze wydana, ma obowiązek zastosować ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów (zgodnie z art. 15e ust. 1 updop). Natomiast po wydaniu decyzji APA, podatnik będzie mógł skorzystać z możliwości złożenia korekty zeznania rocznego.

Odpowiedź Ministra Finansów wydaje się być dobrą wiadomością dla podatników. Wprawdzie należy żałować, iż niemal rok po wejściu w życie zmian w przepisach Minister Finansów nie przedstawił przepisów mających umożliwić uzyskiwanie uproszczonego APA, to jednak pozytywną informacją jest fakt, iż będzie możliwość przekształcenia procedury uzyskania „pełnego” APA w „uproszczone” APA. W związku z tym, w celu przyspieszenia uzyskania APA dobrym pomysłem wydaje się być rozpoczęcie procedury już teraz i jej ewentualne przekształcenie po wejściu w życie nowych przepisów. Warto to rozważyć tym bardziej, że uzyskanie APA ma dać możliwość wstecznej korekty kosztów podatkowych.

Będziemy Państwa informować, gdy zostanie opublikowany projekt omawianych przepisów.

17.01.2024

Jak sprzedawcy i restauratorzy  powinni rozliczać nową opłatę od plastiku?

Czytaj

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj