Kto zapłaci daninę solidarnościową?

20.09.2018

Media

18 września 2018 r. rząd przyjął projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z przyjętym projektem, daniną solidarnościową mają być objęte wszystkie osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej 1.000.000 zł. Danina solidarnościowa będzie wynosiła 4% od nadwyżki ponad tę kwotę. Za dochody, o których mowa powyżej, uznawane będą wszystkie dochody, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania przewidziane w:

  • art. 27 ustawy PIT (m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, działy specjalne produkcji rolnej, najem, dzierżawa, przychody z innych źródeł, przychody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych);
  • art. 30 b ustawy PIT (dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część);
  • art. 30 c ustawy PIT (tj. dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniową stawką podatkową);
  • art. 30 f ustawy PIT (tj. dochody zagranicznej spółki kontrolowanej opodatkowane 19% stawką podatkową).

Dla celów obliczenia daniny solidarnościowej, wskazane powyżej dochody będą pomniejszane o zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne, a w odniesieniu do dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o dywidendy otrzymane od tej spółki i dochód z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej uwzględniony uprzednio w podstawie opodatkowania.

Najważniejszą zmianą, która została wprowadzona do projektu ustawy jest uwzględnienie dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej. Zmiana ta ma zapobiec transferowi dochodów do spółek zagranicznych celem uniknięcia zapłaty daniny solidarnościowej.

Osoby fizyczne będą zobowiązane do raportowania daniny solidarnościowej na odpowiedniej deklaracji oraz wpłacania jej na konto urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Projekt zakłada, że zawarte w nim rozwiązania wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że danina solidarnościowa zostanie zapłacona po raz pierwszy w terminie do 30 kwietnia 2020 r., przy czym, zgodnie z przepisem przejściowym, przy ustalaniu daniny solidarnościowej za rok 2019, będą uwzględniane dochody osiągnięte w 2019 r. i wykazane w zeznaniach rocznych i rocznych obliczeniach podatku, których termin złożenia będzie upływał do 30 kwietnia 2020 r.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj