Konwencja Wielostronna (MLI) wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.

22 marca 2018 r. postanowienia Konwencji Wielostronnej (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, „MLI”) zostały ratyfikowane przez Słowenię jako piąte w kolei państwo będące stroną MLI. W rezultacie postanowienia Konwencji wejdą w życie już 1 lipca 2018 r. (warunkiem wejścia w życie Konwencji była jej ratyfikacja przez pięć państw). Dla przypomnienia: Polska, jako jedno z pierwszych państw (obok Austrii, Wyspy Man, Jersey a obecnie również Słowenii) dokonała ratyfikacji MLI 23 stycznia 2018 r. W praktyce, MLI będzie wywoływało skutki podatkowe od 2019 r.

MLI to wielostronna umowa międzynarodowa implementująca mechanizmy podatkowe mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (tzw. BEPS). W założeniu, MLI będzie stanowić instrument umożliwiający skuteczniejsze niż dotychczas przeciwdziałanie agresywnym międzynarodowym optymalizacjom podatkowym. Na dzisiaj stroną Konwencji jest 78 państw (w tym 5 państw ratyfikowało postanowienia MLI).

Regulacje MLI będą, co do zasady, modyfikować normy prawne zawarte w przepisach poszczególnych bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”) – pod warunkiem wcześniejszej ratyfikacji Konwencji przez oba państwa będące stronami danej UPO, oraz przy jednoczesnym zgłoszeniu danej UPO do stosowania w ramach MLI przez te państwa. Polska zgłosiła 78 UPO, których postanowienia będą modyfikowane przez regulacje MLI. Spośród UPO, co do których zastosowania nie znajdą regulacje MLI, można wskazać UPO z Niemcami i USA.

MLI będzie modyfikowało wiele postanowień i zasad wynikających z UPO. Jedne z ważniejszych zmian związanych z wejściem w życie Konwencji dotyczą:

  • ujednolicenia metod unikania podwójnego opodatkowania zawartych w UPO – podstawową metodą będzie tzw. metoda zaliczenia proporcjonalnego;
  • wprowadzenia ogólnej klauzuli przeciwko nadużyciom regulacji UPO – zgodnie z tzw. testem głównego celu struktury lub transakcji (eng. principal purpose test) korzyść z UPO nie będzie przyznana w odniesieniu do danej kategorii dochodu, jeżeli uzyskanie korzyści było jednym z głównych celów struktury lub transakcji bezpośrednio lub pośrednio skutkującej korzyścią.

Podmioty dokonujące lub planujące realizację transakcji międzynarodowych, jak również podatnicy funkcjonujący w międzynarodowych strukturach holdingowych, powinni zawczasu zweryfikować, w jakim stopniu regulacje MLI efektywnie wpłyną za pozycję podatkową tych podmiotów (podatników). Nasi eksperci z chęcią odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące nadchodzących zmian.

Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami