Konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych

24.09.2018

Media

Ministerstwo Finansów rozpoczyna procedurę konsultacji podatkowych, których celem jest wypracowanie zbioru zasad, na podstawie których podatnicy będą mogli prawidłowo odróżnić transakcję zbycia nieruchomości komercyjnej od zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (sumy elementów, wśród których dominującym elementem jest nieruchomość komercyjna). Ministerstwo Finansów zakłada, że wypracowane zasady będą na tyle kompletne i precyzyjne, że pozwolą uniknąć wątpliwości i sporów w zakresie prawidłowości opodatkowania transakcji, których przedmiotem są nieruchomości komercyjne.

Kwestie, które w ocenie MF wymagają analizy, odnoszą się do faktu zbycia wraz z nieruchomością, m.in:

  • Praw i obowiązków wynikających z zawartych umów najmu;
  • Umów w zakresie zarządzania nieruchomością, umów serwisowych lub zarządzania aktywami;
  • Stanowiących wyposażenie budynku;
  • Praw z gwarancji, zabezpieczeń bankowych;
  • Praw autorskich do projektu budynku, praw autorskich na zastrzeżone znaki towarowe.

MF  przedstawiło przykładowe sytuacje praktyczne, które są przykładem typowych transakcji obrotu nieruchomościami. Obejmują one:

  • Zbycie nieruchomości skomercjalizowanej przez podatnika, którego działalność zasadniczo nie obejmuje wynajmu;
  • Nabycie nieruchomości przez dotychczasowego najemcę, którego działalność nie podlega na świadczeniu usług najmu na rzecz podmiotów trzecich;
  • Transakcje typu sale and leaseback – czy taka transakcja może być uznana za zbycie ZCP, jeżeli jej zasadniczym celem jest finansowanie działalności zbywcy;
  • Nabycie sumy aktywów, gdy długoterminowe cele nabywcy przewidują wyburzenie wszelkich naniesień na nieruchomości i wykorzystania jej do celów wzniesienia nowego budynku, o odmiennym charakterze.

Ministerstwo Finansów oczekuje na uwagi wszelkich zainteresowanych podmiotów, przy czym analizie będą poddane wyłącznie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienia przedstawianych propozycji. Termin na wniesienie uwag mija 12 października 2018.

Jeżeli chcieliby się Państwo włączyć w procedurę konsultacji, oferujemy naszą pomoc w tym zakresie. W przypadku wszelkich pytań, prosimy o kontakt.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj