Kolejny podatek dla najbogatszych

19.07.2018

Media

13 lipca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z założeniami projektu, wprowadzona zostanie nie tylko danina solidarnościowa, która dotknie osoby najbogatsze, lecz również obowiązkowe składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych („Fundusz”), którymi obciążeni zostaną, co do zasady, wszyscy płatnicy składek emerytalnych i rentowych.

Danina solidarnościowa

Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej, która zgodnie z projektem zostanie uregulowana w  Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmie jedynie osoby, które uzyskują w roku podatkowym ponad 1 mln zł dochodu. Będzie ona wynosić 4% od nadwyżki ponad tę kwotę

Warto jednak zwrócić uwagę, że nie każdy dochód będzie wpływał na wymóg wpłacenia daniny solidarnościowej. Projekt zakłada, że za dochody, od których pobierana jest danina solidarnościowa uważa się te, do których stosuje się zasady określone w art. 27, art. 30b i art. 30c Ustawy o podatku od osób fizycznych. Tym samym, osoby, które uzyskują dochody przekraczającą co prawda kwotę 1 mln zł, ale do których zastosowanie ma art. 30a ww. ustawy – czyli przykładowo dochód z dywidend, lub dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych – nowej daniny nie będą musiały płacić. 

Wedle projektu, danina solidarnościowa będzie płatna jednorazowo, w terminie do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym.

Projekt zakłada, że nowe przepisy mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że nowa danina powinna zostać zapłacona po raz pierwszy w 2020 r.

Składki na Fundusz

Katalog podmiotów, które będą obowiązane do zapłaty nowych składek jest bardzo szeroki. Obejmuje on pracodawców, inne jednostki organizacyjne (przykładowo za osoby pobierające stypendia sportowe), rolnicze spółdzielnie produkcyjne, a także inne podmioty podlegające ubezpieczeniom społecznym (z pewnymi wyjątkami wprost przewidzianymi w Projekcie).

Składki na Fundusz mają być ustalane od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednak bez stosowanie ograniczenia, co do maksymalnej wysokości podstawy. Wysokość składki będzie natomiast określana w ustawie budżetowej.

Warto zwrócić uwagę, że w powyższym zakresie Projekt wpłynie więc na działalność wszystkich przedsiębiorców pod względem konieczności dokonywania dodatkowego rozliczenia środków na Fundusz.

Będziemy na bieżąco informować o dalszych etapach procesu legislacyjnego.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj