Kolejne zmiany w cenach transferowych

19.07.2018

Media

16 lipca 2018 r. został opublikowany projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa). Projekt został oddany do konsultacji publicznych, zatem ostateczna treść Ustawy może się  różnić od obecnie proponowanej przez Ministerstwo Finansów. Z punktu widzenia podatników, proponowane przez Ministerstwo Finansów regulacje zawierają istotne zmiany w zakresie cen transferowych.

Projekt Ustawy zakłada usunięcie dotychczasowych przepisów art. 9a i art. 11 ustawy CIT (art. 25 i art. 25a ustawy PIT) i zastąpienie ich poprzez wprowadzenie do Ustaw jednego nowego rozdziału „Ceny transferowe”. W proponowanym projekcie Ustawy oprócz zmiany definicji powiązań oraz ceny rynkowej najważniejsze zmiany dotyczą w szczególności:

  • Zmniejszenia obowiązków dokumentacyjnych poprzez zmianę progów dokumentacyjnych – w przypadku dokumentacji lokalnych: 10 mln PLN dla transakcji dotyczących aktywów rzeczowych i finansowania oraz 2 mln PLN dla pozostałych transakcji; w przypadku dokumentacji grupowych próg ma wynosić 200 mln PLN skonsolidowanych przychodów grupy.
  • Wydłużenia terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych, tj. z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, a także wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji Master file, tj. 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.
  • Wprowadzenia obowiązkowych analiz porównawczych dla każdej transakcji.
  • Możliwości wykorzystania przez podatnika grupowej dokumentacji Master file, przygotowanej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim.
  • Wprowadzenia  reguły, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione są warunki wskazane w przepisie.
  • Wprowadzenia uproszczonych rozwiązań tzw. safe harbours dla transakcji pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanejZastosowanie tych rozwiązań ma być gwarancją uznania ceny lub elementu ceny za rynkową.
  • Zastąpienia sprawozdań CIT-TP i PIT-TP raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R). Formularz będzie składany w terminie 9 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
  • Zwiększenia limitu kosztów podatkowych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych (z 5% na 10% EBITDA podatkowego, powyżej progu 3 mln PLN), o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy CIT.

Zmianie podlegać ma również katalog wymaganych elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych. Założeniem ustawodawcy jest dostosowanie w tym zakresie polskich regulacji do wymogów wynikających z Wytycznych OECD. Niemniej jednak szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione dopiero w rozporządzeniu wydanym w późniejszym czasie przez Ministra Finansów.

Proponowane zmiany wprowadzą zatem szereg rozwiązań, które dotychczas nie występowały w polskich przepisach. Warto podkreślić, że w opublikowanym projekcie ustawodawca uwzględnił postulaty i problemy podatników zgłaszane i będące przedmiotem dyskusji podczas I oraz II Forum Cen Transferowych. Takie działania zdecydowanie wskazują na zmianę podejścia administracji podatkowej do relacji, ukierunkowanych na partnerską współpracę z podatnikami.

Projekt Ustawy zakłada, że nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2019 roku. Jednakże podatnicy będą mieli wybór, aby stosować nowe przepisy również odnośnie lat podatkowych rozpoczętych po 31 grudnia 2017 r.

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie proponowanych zmian przepisów o cenach transferowych, zapraszamy do kontaktu.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj