Sprawne funkcjonowanie grupy kapitałowej w wielu przypadkach wymaga dokonywania wielu różnych transakcji i operacji, które mają na celu usprawnienie zarządzania strukturą kapitałową oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności gospodarczej. Warto zwrócić uwagę, że planowane lub rozpoczęte reorganizacje, w tym w szczególności aporty przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, zmiana formy prawnej spółki, połączenia, podziały czy likwidacje podmiotów w ramach grupy, mogą podlegać kolejnym obowiązkom sprawozdawczym.

Jeśli przedsiębiorca podejmuje działania związane z restrukturyzacją swojej działalności w celu zwiększenia jej efektywności, może to oznaczać konieczność powiadomienia o tym organów podatkowych. Mowa tu o nowych przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych (tzw. Mandatory Disclosure Rules), które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. i wpływają na codzienne funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw.

Ministerstwo Finansów wskazało, że za schemat podatkowy może być uznany szereg standardowych restrukturyzacji kapitałowych jak na przykład przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową. Trzeba jednocześnie pamiętać, że nowe obowiązki dotyczą nie tylko operacji wykonywanych na terytorium kraju, ale także tych o charakterze transgranicznym.

Zgodnie z przepisami nie wszystkie podmioty zostaną objęte obowiązkiem raportowania schematów podatkowych. Ustawa wprowadza bowiem tzw. „kryterium kwalifikowanego korzystającego”, którym w uproszczeniu jest podmiot, jeżeli jego przychody i koszty albo wartość aktywów przekroczyły w obecnym lub poprzednim roku określony próg (10.000.000 EUR) lub jeżeli udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej określoną kwotę (2.500.000 EUR) a także podmiot powiązany z takim podmiotem. Powyższe kryterium nie ma jednak zastosowania w przypadku schematów transgranicznych.

W tym kontekście warto rozważyć przeprowadzenie audytu majątku i struktury przedsiębiorstwa oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, a także prowadzonych w przedsiębiorstwie transakcji, aby upewnić się, że ten dodatkowy obowiązek Państwa nie obciąży.

Dodatkowo należy pamiętać, że nowowprowadzone regulacje są na tyle złożone i skomplikowane, że Ministerstwo Finansów opracowało oficjalne 100-stronicowe objaśnienia. Kwestia prawidłowego stosowania przepisów jest niezwykle istotna, ponieważ naruszenie obowiązków związanych
z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych może stanowić przestępstwo skarbowe.

Nieprawidłowości będą mogły ponadto w przyszłości stanowić podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności na gruncie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, nad którą toczą się obecnie prace w Parlamencie. 

Dlatego jeśli potrzebujecie Państwo:

  • szkolenia wewnętrznego w celu omówienia zasad raportowania schematów podatkowych,
  • zweryfikowania czy podejmowane obecnie/w przeszłości i planowane działania nie powodują powstania schematów podatkowych podlagających raportowaniu,
  • stworzenia listy działań mogących prowadzić do powstania schematów podatkowych podlegających raportowaniu,
  • przygotowania informacji o schematach podatkowych, tak aby mogli je Państwo przekazać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
  • zweryfikowania czy istnieje konieczność posiadania procedury wewnętrznej w zakresie raportowania schematów podatkowych oraz o ile okaże się to konieczne, jej wdrożenia,
  • stałego doradztwa w zakresie raportowania schematów podatkowych;

Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami