Już niedługo dowiemy się, kto stoi za spółką

01.08.2019

Media

Jedną z nowości, która zostanie wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli nowe źródło danych o właścicielach spółek.

Od 13 października 2019 roku Minister Finansów będzie prowadził elektroniczny rejestr osób fizycznych sprawujących kontrolę nad polskimi spółkami handlowymi (z wyłączeniem spółek partnerskich i akcyjnych spółek publicznych) tzw. beneficjentów rzeczywistych.

Co do zasady, (definicja wskazana w art. 2 ust 2 pkt 1 ww. ustawy jest bardzo szeroka) beneficjentem rzeczywistym są osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką,poprzez posiadanie uprawnień, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, w tym osoby fizyczne kontrolujące (pośrednio lub bezpośrednio) więcej niż 25% udziałów/akcji w danej spółce.

W ramach rejestru, jawnie i bezpłatnie, dostępny będzie szereg informacji o beneficjencie rzeczywistym:

  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • państwo zamieszkania,
  • numer PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  • informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Wszelkie dane osobowe ujawnione w rejestrze będą udostępniane i przetwarzane bez wiedzy osób tam ujawnionych. Polski ustawodawca nie ograniczył dostępności tych informacji poprzez konieczność wykazania uzasadnionego interesu (co umożliwiała dyrektywa 2015/849).

Obowiązek zgłoszenia informacji do rejestru ciąży na samych spółkach tj. na osobach uprawnionych do ich reprezentacji (wspólnikach / członkach zarządu). Spółki istniejące przed 13 października 2019 roku mają sześć miesięcy na zgłoszenie danych tj. do 13 kwietnia 2020 roku, zaś spółki powstałe po tej dacie  w ciągu 7 dni od wpisu. Dodatkowo jeśli przekazane informację zmienią się spółka będzie miała 7 dni na zgłoszenie aktualizacji.

Brak dopełnienia obowiązku zgłoszenia może skutkować karą pieniężną dla Spółki do 1 miliona zł. Jednocześnie osoba dokonująca zgłoszenia (członek zarządu/wspólnik) informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do Rejestru, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji nie ponosi odpowiedzialności.

Jeśli więc jesteście Państwo:

  • Członkami zarządu/ wspólnikami w spółkach, w których ustalenie beneficjenta jest utrudnione;
  • Beneficjentami rzeczywistymi, którzy nie chcą się ujawniać po 13 kwietnia 2020 roku.

i potrzebujecie wsparcia w zakresie stosowania ww. przepisów zapraszamy do kontaktu.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj