28 marca 2018 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną dotyczącą obowiązujących od stycznia 2017 r. przepisów o cenach transferowych (interpretacja ogólna z dnia 26 marca 2018 r., nr DCT.8201.5.2018).

Interpretacja dotyczy ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Polski zakład zagraniczny, w zakresie regulowanym art. 25a ust. 5a updof oraz art. 9a ust. 5a updop.

Wynika z niej, że tzw. progi istotności, po przekroczeniu których podatnik zobowiązany jest to sporządzenia dokumentacji cen transferowych (por. art. 25a ust. 1 pkt 1 updof oraz art. 9a ust. 1 pkt 1 updop, oraz m.in. art. 25a ust. 2b pkt 2 i ust. 2d updof, a także w art. 9a ust. 2b pkt 2 i ust. 2d updop), należy odnosić do przychodów lub kosztów podatnika będącego nierezydentem, ale jedynie w zakresie w jakim przychody te lub koszty przypisane są do jego zagranicznego zakładu położonego na terytorium Polski.

Ustawowo określonych progów nie stosuje się zatem do przychodów lub kosztów generowanych przez całego podatnika będącego nierezydentem (tj. jednostkę macierzystą wraz z jej wszystkimi zagranicznymi zakładami położonymi w różnych państwach), ale jedynie do tych, które zostały wygenerowane przez podatnika w wyniku działalności jego zakładu zagranicznego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadniając swoje stanowisko, Minister podkreślił, że przyjęcie odwrotnego założenia skutkowałoby wymogiem sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji, co do których nie powstał w Polsce obowiązek podatkowy i co do których podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej, co w konsekwencji prowadziłoby do nadmiernego obciążenia dokumentacyjnego po stronie polskiego podmiotu. Ponadto, jak zauważył Minister, podatnik niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP nie mieści się w ramach hipotezy art. 25a ust. 1 updof oraz art. 9a ust. 1 updop, bowiem nie wykazuje przychodów lub kosztów w rozumieniu polskich przepisów o rachunkowości.

Pełna treść interpretacji ogólnej.

Skontaktuj się z nami