21 września 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowana została interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2020 w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Poniżej przedstawiamy jej podstawowe założenia.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

  • Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje art. 12 ust. 2a-2c ustawy PIT, określający wartość nieodpłatnego świadczenia pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych (wartość ta ustalana jest w zależności od pojemności silnika udostępnionego pojazdu).
  • Od początku obowiązywania powyższa regulacja budziła szereg wątpliwości interpretacyjnych. Największa z nich dotyczyła tego, czy w ramach zryczałtowanego przychodu mieszczą się również koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę.
  • Interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe uznawały, że wartość ryczałtu obejmuje samo świadczenie w postaci udostępnienie samochodu do użytku prywatnego, a także część wydatków eksploatacyjnych takich, jak koszty ubezpieczenia, bieżących napraw czy przeglądów technicznych. Jednocześnie, organy podatkowe dość jednolicie twierdziły, że do wartości ryczałtu nie zaliczają się wydatki ponoszone przez pracodawcę na paliwo – według organów, powinny one być rozliczane oddzielnie
    na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy PIT.
  • Powyższy pogląd budził jednak uzasadnione wątpliwości podatników, którzy skarżyli niekorzystne
    dla nich interpretacje. Na skutek czego ukształtowała się pozytywna linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którą zryczałtowana wartość przychodu wskazana w art. 12 ust. 2a ustawy PIT powinna być rozumiana jako obejmująca również wartość paliwa.
  • Rozbieżność pomiędzy stanowiskiem sądów administracyjnych a organów podatkowych została zlikwidowana omawianą interpretację ogólną. Jak wskazuje w niej bowiem Minister Finansów, „Przyjmując zatem argumentację zawartą w jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w zakresie interpretacji art. 12 ust. 2a ustawy PIT, należy stwierdzić, że ryczałtowo określona w tym przepisie wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym”.
  • Powyższą zmianę w podejściu organów podatkowych należy niewątpliwie uznać za pozytywną i długo wyczekiwaną.

Skontaktuj się z nami

Paweł Tomczykowski

Partner Zarządzający I Prezes Zarządu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu

E: p.tomczykowski@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 601 917 630