20 lutego 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Projektowana ustawa tworzy nowy instrument wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw, którego efektem będzie zwolnienie z podatku dochodowego dochodu realizowanego z inwestycji określonej w specjalnej decyzji o wsparciu, wydanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Najważniejsze założenia projektu ustawy to:

  • objęcie nowymi regulacjami całego terytorium Polski – brak ograniczeń terytorialnych stosowanych w przypadku specjalnych stref ekonomicznych,
  • wprowadzenie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców planujących dokonanie na terenie kraju nowych inwestycji (spełniających kryteria ilościowe oraz jakościowe zgodne ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju) obejmujących utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje,
  • wydawanie decyzji o wsparciu uprawniających do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

Co oznacza wprowadzenie nowego instrumentu dla przedsiębiorców?

Wprowadzenie omawianych przepisów w życie może być – obok rozszerzanych preferencji podatkowych związanych z ulgą B+R oraz zapowiadanego „Innovation Box” – kolejnym impulsem dla polskich przedsiębiorców do podejmowania działań inwestycyjnych. Nowe przepisy mogą być szansą szczególnie dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dla których – zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy – wprowadzone zostaną w drodze rozporządzeń osobne, znacznie niższe kryteria do otrzymania decyzji o wsparciu.

Co ze specjalnymi strefami ekonomicznymi?

Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych będzie funkcjonowała do końca 2026 r. tylko dla wydanych już zezwoleń i decyzji (w zakresie zmiany, cofnięcia, unieważnienia, wygaszenia). Od dnia wejścia w życie ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji dla nowych inwestorów będzie obowiązywała nowa ustawa.

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji niebawem zostanie skierowany pod obrady Sejmu. Zgodnie z zapewnieniami wiceministra przedsiębiorczości i technologii, Tadeusza Kościnskiego, prace nad ustawą powinny zakończyć się w parlamencie w I kwartale 2018 r., co umożliwiłoby korzystanie przez przedsiębiorców z nowych preferencji już od II kwartału.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszych losach projektu.

Skontaktuj się z nami