Alert prawny – zgłoszenie do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych do 13 lipca

29.06.2020

Media

Przypominamy, że już 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek zgłoszenia spoczywa na osobach reprezentujących spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne (z wyłączeniem spółek publicznych), które powstały przed 13 października 2019 r. W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie https://crbr.podatki.gov.pl/ wskazując osoby beneficjentów rzeczywistych oraz reprezentantów spółki oraz ich dane takie jak:

  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • państwo zamieszkania,
  • numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenie dokonywane powinno być zgodnie z zasadami reprezentacji za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Oświadczenia do rejestru składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Brak dokonania zgłoszenia lub zgłoszenie po terminie skutkować może dla Spółki karą pieniężną do 1.000.000 zł. Jednocześnie osoba dokonująca zgłoszenia (członek zarządu/wspólnik) informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji ponosić będzie odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do Rejestru, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji nie ponosi odpowiedzialności.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski może pomóc Państwu w procesie identyfikacji osób spełniających definicję beneficjenta rzeczywistego, których dane będą musiały zostać zgłoszone do Rejestru. Opracujemy również dla Państwa rekomendację działań zmierzających do zminimalizowania ryzyk biznesowych związanych z upublicznieniem tych danych w Rejestrze.

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zespół Kancelarii Ożóg Tomczykowski pozostaje do Państwa dyspozycji.

04.04.2024

Po raz kolejny będziemy na Prawniczych Targach Praktyk i Pracy

Czytaj

18.03.2024

IV Forum na Wzgórzach

Czytaj

11.03.2024

Powiększyliśmy biuro!

Czytaj

07.03.2024

Awanse w kancelarii Tomczykowski Tomczykowska

Czytaj