Przypominamy, że jednostki dominujące wchodzące w skład dużych międzynarodowych grup kapitałowych z siedzibą w Polsce mają obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej raportu CbC-R (ang. Country-by-Country Reporting).

Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. DZ. U. z 2019 r., poz. 648 ze zm.), kwota progowa dla grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, po przekroczeniu, której grupa kapitałowa ma obowiązek zgłoszenia raportu CbC-R wynosi:

  • 3,25 mld PLN w przypadku gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w złotych;
  • 750 mln EUR (lub równowartość tej kwoty przy stosowaniu innych walut).

Termin na przedłożenie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o grupie podmiotów CbC-R upływa z końcem 12 miesiąca od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego.

Natomiast, Spółki będące członkami grup kapitałowych, których wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy objętej obowiązkiem raportowania CbC-R, które same nie składają raportu, zobowiązane są do złożenia powiadomienia CbC-P wskazującego jednostkę raportującą oraz państwo, w którym zostanie przekazany stosowny raport CbC-R.

Termin na złożenie powiadomienia CBC-P upływa z końcem 3 miesiąca od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy podmiotów.

Należy zauważyć, że zarówno informacja o grupie podmiotów (CbC-R), jak i powiadomienie CbC-P muszą być złożone drogą elektroniczną.

W dniu 6 listopada 2019 r., Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie prowadzi prac w zakresie publikacji nowego wzoru powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów, tj. formularza CbC-P.

Zatem, aktualny pozostaje wzór powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów CbC-P(2) znajdujący się na Portalu Podatkowym, wyświetlający się w formie interaktywnego linku w zakładce e-Deklaracje / Inne / Pozostałe.

Pod tym samym adresem dostępny jest również wzór informacji o grupie podmiotów CbC-R.

Skontaktuj się z nami