30 kwietnia weszła w życie tzw. „Konstytucja Biznesu”

05.05.2018

Media

Konstytucja Biznesu to 5 całkowicie nowych ustaw, które w większości weszły w życie 5 kwietnia bieżącego roku. W drodze nowych ustaw dojdzie do zmian 200 aktów prawnych, w tym również uchylona zostanie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Wśród nowych ustaw wymienić należy:

 • Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646);
 • Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648);
 • Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649);
 • Ustawa) Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Celem ustawy była przede wszystkim poprawa relacji przedsiębiorca – administracja. Za najważniejszą ustawę uznaje się Prawo przedsiębiorców, która określa najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadniczym celem ustawy jest pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej.

Wśród najważniejszych postanowień przedmiotowej ustawy wymienić należy:

 • Wprowadzenie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” (art. 8 Prawa przedsiębiorców), zgodnie z którą przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Jednocześnie przedsiębiorca może być obowiązany
  do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa;
 • Wprowadzenie zasady domniemanej uczciwości przedsiębiorcy (art. 10 Prawa przedsiębiorców),
  według której przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy;
 • Wprowadzenie zasady przyjaznej interpretacji przepisów (art. 11 Prawa przedsiębiorców) – od tej chwili niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców;
 • Zmianę definicji działalności gospodarczej – konstytucja biznesu wprowadza nową definicję działalności gospodarczej jako „zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu w sposób ciągły” (art. 3 ustawy Prawo Przedsiębiorców);
 • Wprowadzenie pojęcia „działalności nieewidencjonowanej”, zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w  ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej;
 • Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (art. 16 Prawa przedsiębiorców);
 • Uporządkowanie katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej, poprzez pozostawienie trzech form: koncesji, zezwolenia i rejestru działalności regulowanej. Prawo przedsiębiorców znosi zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji. Ustawa wprowadza również zasadę, zgodnie z którą zezwolenia nie mogą mieć charakteru uznaniowego i powinny być zawsze udzielone, jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki przewidziane prawem;
 • Wprowadzenie możliwości zawieszenia przez przedsiębiorców – osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo.

1 lipca 2018 r. w życie wejdzie art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną.

1 lutego 2019 r. w życie wchodzi art. 24 ust. 6 Prawa przedsiębiorców, dotyczący przedsiębiorców wpisanych do KRS, a odnoszący się do automatycznego wznawiania zawieszonej działalności po 24 miesiącach od jej zawieszenia.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj