Zgodnie z brzmieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i informacji TPR za 2020 r. ma zostać wydłużony:

  1. do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
  2. o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Oznacza to, że w sytuacji gdy rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym terminy na wywiązanie się z obowiązków dokumentacyjnych oraz sprawozdawczych w zakresie cen transferowych zostaną przesunięte na koniec bieżącego roku.

Efektem są dodatkowe trzy miesiące na wywiązanie się z obowiązków w zakresie cen transferowych. Natomiast mając na uwadze, iż 1 stycznia 2021 r. weszły w życie kolejne zmiany w zakresie cen transferowych, rekomendujemy rozpoczęcie prac nad dokumentacją TP oraz informacją TPR z odpowiednim wyprzedzeniem.

O postępach prac legislacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco.


Rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych w formularzu TPR

Wprowadzenie licznych zmian w formularzu TPR będzie wymagać od podatników ponownej, szczegółowej analizy przekazywanych informacji. Poniżej przedstawiliśmy przykładowe zmiany wprowadzone z początkiem 2021 roku:

rozbudowanie katalogu kategorii transakcji kontrolowanych o transakcje dotyczące umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze,
wprowadzenie dodatkowych kategorii transakcji kontrolowanych dotyczących restrukturyzacji, obejmujących m.in. podziały i przejęcia, wymiany udziałów, zmiany profilu funkcjonalnego, transfery WNiP lub praw do WNiP, czy zbycia i aporty przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw,
rozszerzenie zakresu informacji dotyczących transakcji krajowych zwolnionych z obowiązku dokumentacyjnego.

Raje podatkowe – nowe obowiązki

od 2021 roku rozszerzono obowiązek przygotowania dokumentacji dla transakcji rajowych o transakcje przychodowe (dotychczas dokumentowane były wyłącznie transakcje kosztowe);
do sporządzenia dokumentacji są obowiązani podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujące transakcji z podmiotem z „raju podatkowego”, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy przekracza 100 000 PLN;
do sporządzenia dokumentacji obowiązani są również podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji, jeżeli rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) znajduje się w „raju podatkowym” oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy przekracza 500 000 PLN;

Zwracamy szczególną uwagę na konieczność wykazania się „należytą starannością” przy weryfikacji, czy rzeczywistym właścicielem należności nie jest podmiot z siedzibą w tzw. „raju podatkowym”.