Kontrola to ryzyko systemowe. Nie da się go wyeliminować. Można i trzeba się na nie przygotować.

Już starożytni mówili: Si vis pacem, para bellum – Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Po co? Aby być podmiotem, a nie przedmiotem kontroli i w konsekwencji wyeliminować lub ograniczyć straty.

Lekceważenie ryzyka kontroli, to zgoda na poniesienie dotkliwych konsekwencji finansowych, takich jak:

 • domiar podatku,
 • odsetki za zwłokę,
 • egzekucja,
 • odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (w stosunku do samej firmy),
 • odpowiedzialność karno-skarbowa.

Kto stoi po przeciwnej stronie?

Kontroli mogą dokonać organy KAS, tj. naczelnicy urzędów skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Mają oni możliwość: 

 • prowadzić skoordynowane działania we współpracy z organami ścigania (prokuraturą, CBŚ, ABW),
 • sprawdzać bez uprzedzenia,
 • dokonać domiaru podatku,
 • zastosować klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • zabezpieczyć podatek w trakcie kontroli na majątku podatnika („egzekucja przed egzekucją”),
 • nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, tj. wykonać ją jeszcze przed ostatecznym zakończeniem postępowania,
 • ściągnąć przymusowo zaległy podatek i odsetki.

Czym dysponuje przedsiębiorca?

Bronią w potyczce z kontrolującymi jest wiedza przedsiębiorcy oraz profesjonalne wsparciem doradców dostosowanym do etapu, na którym firma znalazła się ze swoimi rozliczeniami.

Jak nasza kancelaria może pomóc?

Przed kontrolą służymy naszym Klientom wsparciem w pozyskaniu niezbędnej wiedzy:

 • przeprowadzamy szkolenia z zakresu praw i obowiązków:
  • przedsiębiorcy w toku kontroli,
  • organów fiskalnych kontrolujących przedsiębiorcę,
  • stron i świadków w toku przesłuchań prowadzonych przez kontrolujących,
 • opracowujemy strategię na wypadek sporu w oparciu o informacje na temat kształtu dotychczasowych rozliczeń przedsiębiorcy.

W trakcie kontroli tworzymy najlepsze warunki do pełnienia w niej roli aktywnej, partnerskiej strony (zgodnie ze wstępem firma ma być podmiotem, a nie przedmiotem kontroli):

 • jesteśmy do dyspozycji jako pełnomocnicy, przejmując na siebie bezpośredni kontakt w sprawie z organem fiskalnym;
 • wspieramy w przygotowywaniu odpowiedzi na wezwania kontrolujących, w tym oceniamy zasadność oraz prawidłowość tych wezwań, mając na względzie, że na udzielenie odpowiedzi fiskus wyznacza konkretne terminy;
 • reprezentujemy przedsiębiorców w toku przesłuchań świadków, czuwając nad prawidłowością przesłuchań, a zwłaszcza nad tym, aby treść zeznania świadka była rzetelnie odzwierciedlona w protokole;
 • składamy wnioski o przesłuchanie świadków, o przeprowadzenie oględzin, dopuszczenie opinii biegłego lub przekazujemy kontrolującym dowody z dokumentów, w celu wykazania tez dowodowych korzystnych dla przedsiębiorcy;
 • kontaktujemy się osobiście z kontrolującymi i monitorujemy podejmowane przez nich działania poprzez okresowe przeglądanie akt kontroli;
 • sporządzamy i składamy środki zaskarżenia w postępowaniu przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (zastrzeżenia do protokołu kontroli, odwołania, zażalenia, skargi, skargi kasacyjne).

Równolegle do kontroli i po jej zakończeniu czuwamy, aby ograniczać ryzyko wystąpienia negatywnych skutków na gruncie:

 • postępowania zabezpieczającego należności podatkowej,
 • postępowania egzekucyjnego,
 • odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, w tym zwłaszcza członków zarządów,
 • odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Dlaczego my?

Mamy na swoim koncie liczne sukcesy w sporach podatkowych, osiągane na różnych etapach postępowania, przed różnymi organami podatkowymi, sądami i trybunałami.

Najważniejsze i najbardziej znaczące z nich to:

 • wyroki Trybunału Konstytucyjnego – w wyniku uwzględnienia naszej argumentacji stwierdzono niezgodność z Konstytucją przepisów prawa podatkowego:
  • wyłączających spod pojęcia nadpłaty podatku nienależnie zapłaconych odsetek za zwłokę i pozbawiających w ten sposób podatnika oprocentowania należnego od tych odsetek (sygn. akt SK 21/08);
  • przewidujących obowiązkowe naliczanie odsetek za zwłokę za czas trwania bezzasadnie przedłużającego się postępowania kontrolnego (sygn. akt SK 2/10);
 • uzyskanie trzech orzeczeń NSA przełamujących 20-letnią praktykę w zakresie dokonywania zwrotu VAT (sygn. Akt I FSK 1134/13, I FSK 1133/13 oraz I FSK 1228/13). Sąd potwierdził w nich, że podatnikowi przysługuje skarga na postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. Ta korzystna dla podatników linia orzecznicza została następnie potwierdzona uchwałą siedmiu sędziów NSA z 24 października 2016 r., sygn. akt I FPS 2/16;
 • wygrany spór z organami celnymi dotyczący podatku akcyzowego, gdzie kwota sporna z odsetkami za zwłokę wynosiła ponad 410 mln zł – było to największe postępowanie w zakresie podatku akcyzowego w Polsce;
 • wygranie prestiżowej i skomplikowanej sprawy sądowej o wartości sporu przekraczającej 100 mln zł, w której pierwszy raz w historii Naczelny Sąd Administracyjny orzekał w składzie dwudziestu sędziów;
 • uzyskanie trzynastu wyroków NSA podważających powszechną praktykę uznawania ambulansów sanitarnych za samochody osobowe podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (przykładowo sygn. akt I GSK 850/14, I GSK 870/14, I GSK 914/14, I GSK 846/14); korzystne wyroki NSA otworzyły drogę do ostatecznego sukcesu w wymiarze ponad dwumilionowej nadpłaty wraz z oprocentowaniem;
 • wygranie przed NSA sprawy (sygn. akt II FSK 1918/09) dotyczącej zaliczania wszelkich wydatków na składniki majątkowe bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Wygrana zapoczątkowała linię orzeczniczą, która następnie ugruntowała się przed poszczególnymi WSA;
 • spowodowanie uchylenia przez WSA w Bydgoszczy decyzji opiewających na kilkudziesięciomilionową kwotę podatku VAT, pozbawiających podatnika prawa do odliczenia VAT, sugerujących bezzasadnie świadomy udział Klienta w oszustwie podatkowym (sygn. akt I SA/Bd 797/15, I SA/Bd 31/16);
 • wygranie sporu z organem podatkowym przed WSA w Gdańsku w zakresie określania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej wniesionych aportem akcji spółki komandytowo-akcyjnej (sygn. Akt I SA/Gd 716/12); wartość zaoszczędzonego kosztu uzyskania przychodu to ponad 300 mln złotych;
 • uzyskanie wyroku WSA w Warszawie kwestionującego bezpodstawne decyzje organów skarbowych w przedmiocie wielomilionowego doszacowania przychodu w związku z nabyciem udziałów w spółce po cenie rzekomo zaniżonej (sygn. akt III SA/Wa 2538/14). Sąd potwierdził, że nie można kilkakrotnie opodatkowywać tego samego zdarzenia uznając, że stanowi ono jednocześnie przychód z kapitałów pieniężnych, z innych źródeł, a także z częściowo nieodpłatnych świadczeń;
 • uzyskanie decyzji organów podatkowych, którymi stwierdzono na rzecz Klienta kilkunastomilionową nadpłatę podatku CIT oraz prawo do uzyskania dalszych, około 2 mln złotych tytułem oprocentowania tej nadpłaty – w każdym wypadku bez konieczności kierowania spraw na drogę postępowania przed sądami administracyjnymi;
 • uzyskanie stwierdzenia kilkunastomilionowej nadpłaty podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem w jednym z największych miast w Polsce – na podstawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty, bez wydawania przez organ podatkowy decyzji administracyjnych.

Wspierając Klientów w zakresie postępowań podatkowych, współpracujemy również z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają także kwestie związane z innymi dziedzinami prawa.

Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

dr Jacek Matarewicz

Partner I Praktyka VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

Lider Praktyki VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

E: j.matarewicz@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 661 975 552