Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Oprócz nałożenia na pracodawców konieczność dokonywania poboru składek na Fundusz od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, zleceniobiorcom czy osobom świadczącym usługi na podstawie innych umów cywilnoprawnych, projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie tzw. „daniny solidarnościowej”.

Daniną solidarnościową mają być objęte wszystkie osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł. Danina solidarnościowa będzie wynosiła 4% od nadwyżki ponad tę kwotę. Za dochody, o których mowa powyżej, uznawane będą wszystkie dochody, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania przewidziane w:

  • art. 27 ustawy PIT (m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, działy specjalne produkcji rolnej, najem, dzierżawa, przychody z innych źródeł, przychody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych);
  • art. 30 b ustawy PIT (dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część);
  • art. 30 c ustawy PIT (tj. dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniową stawką podatkową).

Osoby fizyczne będą zobowiązani do raportowania daniny solidarnościowej na odpowiedniej deklaracji oraz wpłacania jej na konto urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Projekt jest na etapie opiniowania, konsultacji i uzgodnień i nie trafił jeszcze do Sejmu. Zakłada się, że zawarte w nim rozwiązania wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

Skontaktuj się z nami