Jest nam niezmiernie miło ogłosić, iż dzięki naszym ekspertom, dr Radosławowi Bulejakowi, oraz dr Jackowi Matarewiczowi, udało się skutecznie uchronić jednego z naszych Klientów przed upadłością wskutek bezpodstawnego wszczęcia przez organy podatkowe egzekucji administracyjnej na kwotę ponad 20 mln zł.

Problem dotyczył dopuszczalności prowadzenia egzekucji co do należności pieniężnych powstałych przed ogłoszeniem postępowania sanacyjnego. Organ podatkowy uznał, że jego wierzytelności podatkowe nie są objęte układem zawartym w toku sanacji. W efekcie organ egzekucyjny zajął rachunki bankowe Klienta. Nasi eksperci – w imieniu Klienta – sporządzili szereg środków zaskarżenia, w których wskazywali na brak wymagalności obowiązku pieniężnego, rażące pokrzywdzenie wierzycieli układowych oraz ryzyko ogłoszenia upadłości z uwagi na niewykonanie układu przez Klienta. Ostatecznie organ egzekucyjny skorygował swoje stanowisko zgodnie ze złożonymi wnioskami, uchylił zajęcia egzekucyjne i umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność egzekucji administracyjnej.

Gratulujemy skutecznego rozwiązania sprawy!