Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. z siedzibą  w  Warszawie, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000183769, NIP 5262734243, zwana dalej „Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o.” lub „Spółką”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez kancelarię Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. w celach związanych z uczestnictwem w Webinarium oraz w celach marketingowych kancelarii Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o..
 • Uzupełnienie formularza zapisu na Webinar jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w Webinarium. Spółka będzie również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach marketingowych między innymi w ramach informowania Pani/Pana o kolejnych Webinarów. Wyrażona w ten sposób zgoda stanowi również akceptację (zgodę) na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a ponadto art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE).
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy prawnie uzasadnionym interesem kancelarii Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest marketing własnych produktów lub usług oraz ochrona materialnych i niematerialnych dóbr kancelarii Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w Webinarium.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Odbiorcy danych osobowych

 • Zgodnie z RODO, Spółka może korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. Spółka informuje, że będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące ze Spółką, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez Spółkę. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku Spółka stosuje się do tych wymogów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG Spóła udostępnia w publikowanych informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.
 • Spółka nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Spółką.

Okres przetwarzania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.
 • Informujemy więc, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z organizacją i przeprowadzeniem webinarium. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych Spółki przez okres nie dłuższy jak 6 miesięcy od momentu przeprowadzenia webinarium, chyba że Spółka będzie uprawiona do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na innej podstawie prawnej. W przypadku zgłoszenia przysługującego Pani/Panu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu jego uwzględnienia.
 • Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 • W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

 

Kontakt

 • e-mail: daneosobowe@tomczykowscy.pl
 • listownie: Kancelaria Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa.