Wydłużono obowiązujące przedsiębiorców terminy na rozliczenie ubiegłego roku obrotowego. Jest to odpowiedz Ministerstwa Finansów na postulaty kierowane przez przedsiębiorców oraz księgowych odnośnie przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok – głównie w związku z utrudnieniami spowodowanymi pandemią Covid-19.

Źródłem zmiany terminów jest rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (dalej: „Rozporządzenie zmieniające”) – które weszło w życie w dniu 30 marca 2021 r.

Co uległo zmianie ?
Rozporządzenie zmieniające wprowadziło zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Na jego podstawie:

 • termin na przekazanie sprawozdania finansowego dotyczący podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe – przedłużono do dnia 31 lipca 2021 r. (przy czym standardowo, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy PIT mają na to czas do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym);
  termin zamknięcia ksiąg rachunkowych – przedłużono o 3 miesiące od dnia kończącego rok obrotowy tj. do dnia 30 czerwca 2021 r. (standardowo dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych jest dzień 31 marca b.r.);termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej – przedłużono
  o 90 dni tj. do dnia 24 czerwca 2021 r. (pierwotnie był to dzień 26 marca 2021 r.);
 • termin zakończenia inwentaryzacji składników aktywów z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych – przedłużono o 90 dni, (przy czym termin zakończenia inwentaryzacji za 2020 r. upłynął w dniu 15 stycznia 2021 r., zatem zgodnie z § 10a Rozporządzenia zmieniającego, przesunięcie terminu nie będzie miało w danym przypadku zastosowania);
 • termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego – przedłużono o 3 miesiące, a więc do dnia 30 czerwca 2021 r.; (pierwotnie był to dzień 31 marca 2021 r.);
 • termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego – przedłużono o 3 miesiące, a więc do dnia 30 września 2021 r. (pierwotnie był to dzień 30 czerwca 2021 r.);

Podane powyżej terminy odnoszą się do jednostek, dla których dzień bilansowy przypada 31 grudnia 2020 roku. Dla jednostek lub grup kapitałowych, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powyższe terminy ustala się odpowiednio w relacji do obowiązującego je dnia bilansowego.

Powyżej wskazane zmiany terminów dotyczą jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 u.o.r., z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Ww. zmiany terminów mają więc zastosowanie m.in. do spółek osobowych oraz części spółek kapitałowych.

Na co warto zwrócić uwagę ?

 • Należy zauważyć, że przedłużenie powyższych terminów ma zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r. – pod warunkiem, że termin wykonania obowiązków objętych Rozporządzeniem zmieniającym nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r.;
 • Przepisy Rozporządzenia zmieniającego nie przewidują przesunięcia terminu na sporządzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 63c ust. 2 i ust. 4 u.o.r. – dotyczącego m.in. grup kapitałowych. W związku z tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy sporządzić w terminie do dnia 31 marca 2021 r., zatwierdzić zaś w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.;
 • Rozporządzenie zmieniające, na mocy którego powyższe terminy uległy przedłużeniu, nie odnosi się jednak do terminu odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy – określonych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Wydaje się zatem, że wskazane zgromadzenia powinny się odbyć w ciągu 6 miesięcy od końca roku obrotowego (zgodnie z art. 231 § 1 oraz 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Wobec tego, w przypadku chęci skorzystania z przedłużonego terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, może pojawić się trudność wynikająca z jednoczesnej konieczności dotrzymania terminów wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Pojawia się więc pewna niespójność, której ewentualne konsekwencje należy zweryfikować i zbadać przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z wydłużonych terminów.