INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOMCZYKOWSKI TOMCZYKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, NIP 5262734243, KRS 0000183769, REGON 01561091300000. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: daneosobowe@tomczykowscy.pl, osobiście oraz listownie na adres siedziby, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji i udziału w spotkaniu online z Ekspertem w ramach akcji Tydzień Fundacji Rodzinnej oraz pozostawania w bazie kontaktowej i informowania w przyszłości o wydarzeniach organizowanych przez Tomczykowski Tomczykowska sp. z o. o.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a  RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, o którym należy poinformować na adres mailowy daneosobowe@tomczykowscy.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie innym podmiotom. Dostęp do nich mogą mieć pracownicy i współpracownicy Administratora, usługodawcy (w tym dostawcy systemów informatycznych takich jak Microsoft Bookings, Teams, serwisanci), podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są świadomie i intencjonalnie przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Dane nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
 7. Ma Pan/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i udziału w spotkaniu.